ಲೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
1
ಸುತ್ತೋಲೆ 01/2020 ಸುತ್ತೋಲೆ 01/2020
1 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ A1-11/06/2020-21, ದಿ:06-05-2020 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ A1-11/06/2020-21, ದಿ:06-05-2020
2 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ A1-11/001/2020-21, ದಿ:16-04-2020 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ A1-11/001/2020-21, ದಿ:16-04-2020
3 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ A1-11/1258, ದಿ:15-04-2020 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ A1-11/1258, ದಿ:15-04-2020
1 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 318, ದಿ:09-03-2020 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 318, ದಿ:09-03-2020
4 1672 1672
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ (1672)
2 1671 1671
5 2352 2352
6 2353 2353
7 1667 1667
8 1669 1669
9 1657 1657
10 1663 1663
9 1668 1668
10 GSO-788 GSO-788
11 GSO-787 GSO-787
12 1429 1429
13 1513 1513
14 1425 1425
15 1511 1511
16 1460 1460
17 1515 1515
18 1457 1457
19 1403 1403
20 1522 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1236
21 1520 1520
22 1517 1517
23 779 779
24 1518 1518 
25 1651 1651 
26 120 OMS Circular
27 800 800
28 801 801
29 1467 1467
30 789 789
31 1465 1465
32 1635 1635
33 1634 1634
34 1632 1632
35 ಸಿ & ಡಿ ರೇಗುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಿ & ಡಿ ರೇಗುಲೇಷನ್ಸ್
36 793 793
37 1630 1630
38 1428 1428
39 1629 1629
40 1 ಸುತ್ತೋಲೆ
41 1228 ಸುತ್ತೋಲೆ 1228
42 1422 ಸುತ್ತೋಲೆ 1422
43 1423 ಸುತ್ತೋಲೆ 1423
44 GSO 742/2014 GSO 742/2014
        ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
45 ಸಂಚಾರ_ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ_ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1391 ಸುತ್ತೋಲೆ 1391
46 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1390 ಸುತ್ತೋಲೆ 1390
47 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1610 ಸುತ್ತೋಲೆ 1610
48 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1596 ಸುತ್ತೋಲೆ 1596
49 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1595 ಸುತ್ತೋಲೆ 1595
50 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1594 ಸುತ್ತೋಲೆ 1594
51 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1593 ಸುತ್ತೋಲೆ 1593
52 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1592 ಸುತ್ತೋಲೆ 1592
53 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1591 ಸುತ್ತೋಲೆ 1591
54 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1590 ಸುತ್ತೋಲೆ 1590
55 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1589 ಸುತ್ತೋಲೆ 1589
56 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1588 ಸುತ್ತೋಲೆ 1588
57 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1587 ಸುತ್ತೋಲೆ 1587
58 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1586 ಸುತ್ತೋಲೆ 1586
59 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1585 ಸುತ್ತೋಲೆ 1585
60 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1585) ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1585)
61 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1584 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1584
62 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1584) ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1584)
63 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1583 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1583
64 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1583) ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1583)
65 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1582 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1582
66 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1582) ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1582)
67 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1581 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1581
68 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1581) ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1581)
69 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1580 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1580
70 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1580) ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1580)
71 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1579 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1579
72 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1579) ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1579)
73 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1578 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1578
74 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1577 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ -1577
75 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1577) ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸು.ಸಂ.1577)
76 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1334 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1334
77 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1307 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1307
78 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1302 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1302
79 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1297 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1297
80 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1272 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1272
81 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1270 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1270
82 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1236 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1236
83 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1192 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1192
84 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 778 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 778
85 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಂಖ್ಯೆ್ಯೆ 774 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಂಖ್ಯೆ್ಯೆ 774
86 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 760 ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 760
87 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ್ಯೆ 744 ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ್ಯೆ 744
88 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 622 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 622
89 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 600 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 600
90 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 546 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 546
91 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 461 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 461
92 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 228 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 228
93 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 207 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 207
94 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 203 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 203
95 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 180 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 180
96 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 166 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 166
97 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 121 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ 121
98 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11
99 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10
100 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9
101 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8
102 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5
103 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2
104 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5843 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5843
105 Introduction of Payment Through RTGS / NEFT to Suppliers & Others RTGS / NEFT to Suppliers
106 ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು_ಅನುಷ್ಠಾನ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು_ಅನುಷ್ಠಾನ
108 GSO-790-2017 GSO-790-2017
109 GSO-1047-2017 GSO-1047-2017
110 GSO-1406-2017 GSO-1406-2017
111 GSO-1408-2017 GSO-1408-2017
112 GSO-1409-2017 GSO-1409-2017
113 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ-315-LAW ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ-315-LAW
113 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 1683 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ-  1683

Last updated date 01-10-2019 13:40 PM
Custom Search

Sort by:
Relevance
Relevance
Date
Web