ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ದಿನಾಂಕ 01.01.2020 ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 01.012020 ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು:

371( ಜೆ) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಯೇಷ್ಟತೆ 

ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು :

ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೇತರ ( ಸಹಾಯಕ / ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ / ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಹಾಯಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ / ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ / ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ )

ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ

ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ:  
ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ
ಈಕರಸಾಸಂ
ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು :

ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೇತರ (ಸಹಾಯಕ/ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ/ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ/ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ/ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ)         

ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆ


  1. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನುಸಾರ  [ಎಂ.ಎ ಸಂಖ್ಯೆ 1151/2018 ದಿನಾಂಕ : 10-05-2019] ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
  2. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನುಸಾರ  [ಎಂ.ಎ ಸಂಖ್ಯೆ 1151/2018 ದಿನಾಂಕ : 10-05-2019] ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
  3. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನುಸಾರ [ಎಂ.ಎ ಸಂಖ್ಯೆ 1151/2018 ದಿನಾಂಕ : 10-05-2019] ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
  4. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನುಸಾರ [ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 (ಬಿ. ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ)] ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
  5. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನುಸಾರ [ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 (ಬಿ. ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ)] ಪ್ರೊವಿಷನಾಲ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
  6. ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.ಟಿ

Last updated date 01-12-2020 03:15 AM
Custom Search

Sort by:
Relevance
Relevance
Date
Web