KSRTC Official Website for Online Bus Ticket Booking - KSRTC.in

ಟೆಂಡರ್

 1. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2020-21 (ಸಂ: 1678/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 31.12.2020) 
 2. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04 (ಸಂ: 1679/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 31.12.2020) 
 3. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2020-21
 4. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2020-21.
 5. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2020-21.
 6. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಕಟಣೆ(ಸಂ: 1621/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 21.12.2020) 
 7. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 10/2020-21
 8. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 06/2020
 9. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ   ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 04/2020-21 
 10. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:14/2020-21
 11. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:16/2020-21
 12. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 09/2020-21.
 13. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2020-21
 14. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2020-21
 15. ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2020-21
 16. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:13/2020-21
 17. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:13/2020.
 18. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:14/2020.
 19. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:15/2020.
 20. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2020
 21. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 07/201-20.
 22. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ   ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 03/2020-21 
 23. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2020-21
 24. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 397/2020-21
 25. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.462/2020-21
 26. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 183/2020
 27. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ(ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ವಾರು).
 28. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.
 29. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.
 30. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.
 31. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.
 32. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2019-20.
 33. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.08/2019-20.
 34. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.08/2019-20
 35. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.07/2019-20
 36. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 07/2019-20
 37. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 09/2019-20
 38. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 01/2019-20
 39. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 21/2019-20.
 40. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:15/2020.
 41. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2020
 42. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.03/2020
 43. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2019-20.
 44. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 20/2019-20.
 45. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 14/2019-20.
 46. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 13/2019-20.
 47. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 12/2019-20.
 48. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 19/2019-20.
 49. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 10/2019-20
 50. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 08/2019-20.
 51. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.
 52. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 11/2019-20.
 53. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 07/2019-20.
 54. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 08/2019-20
 55. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 02/2019-20
 56. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.11/2020
 57. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.02/2019-20.
 58. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 17/2019-20.
 59. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.07/2019-20.
 60. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.07/2019-20
 61. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಅವತಾರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: 03/2019-20.
 62. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 16/2019-20.
 63. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.02/2020
 64. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.01/2020
 65. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 06/2019-20
 66. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 06/2019-20.
 67. ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 01/2020
 68. ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019-20
 69. ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019-20
 70. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 09/2019-20.
 71. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 10/2019-20.
 72. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.12/2019
 73. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.11/2019
 74. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.10/2019
 75. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2019.
 76. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.06/2019-20
 77. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 07/2019-20 
 78. ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019-20
 79. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.06/2019-20
 80. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 15/2019-20.
 81. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.08/2019.
 82. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.08/2019-20
 83. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.09/2019-20
 84. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.10/2019-20
 85. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2019
 86. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂ:03/2019-20.
 87. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 08/2019-20.
 88. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 07/2019-20.
 89. ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 07/2019-20
 90. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 05/2019-20
 91. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 06/2019-20 
 92. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.06/2019-20.
 93. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.06/2019-20.
 94. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.01/2019-20.
 95. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 12/2019-20.
 96. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 13/2019-20.
 97. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.05/2019-20
 98. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.05/2019-20
 99. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.6/2019.
 100. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.6/2019.
 101. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2019.
 102. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  - ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.01/2019-20.
 103. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 06/2019-20.
 104. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2019-20. 
 105. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2019-20. 
 106. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.03/2019
 107. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2019-20.
 108. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019.
 109. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2019-20.
 110. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2019-20 
 111. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 06/2019-20.
 112. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2019-20.
 113. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.7/2019
 114. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.8/2019
 115. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 04/2019-20
 116. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 11/2019-20.
 117. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2019-20 
 118. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 10/2019-20.
 119. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.07/2019-20
 120. ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019.
 121. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019-20 
 122. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.04/2019-20
 123. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.03/2019-20
 124. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಆಸನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಏಜೆಂಟರ ನೇಮಕಾತಿ
 125. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಆಸನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಏಜೆಂಟರ ನೇಮಕಾತಿ
 126. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.5/2019.
 127. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.06/2019-20
 128. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.02/2019-20. 
 129. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2019-20.
 130. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 08/2019-20.
 131. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 01/2019-20
 132. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2019-20.
 133. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2019-20.
 134. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2019-20.
 135. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019-20.
 136. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019-20.
 137. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 01/2019-20
 138. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.6/2019
 139. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 06/2019-20.
 140. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.03/2019-20
 141. ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 02/2019-20
 142. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 05/2019-20.
 143. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2019-20.

Last updated date 01-01-2021 03:15 AM
Custom Search

Sort by:
Relevance
Relevance
Date
Web